INTEGRITETSPOLICY

Vi är mycket glada att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd har en särskilt hög prioritet för förvaltningen av OME Medical Education Academy UG. Användningen av webbsidorna för OME Medical Education Academy UG är möjlig utan någon indikation av personuppgifter. Om en registrerad emellertid vill använda särskilda företagstjänster via vår hemsida, kan behandling av personuppgifter bli nödvändigt. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det finns ingen lagstadgad grund för sådan behandling, erhåller vi vanligtvis samtycke från den registrerade.

Behandling av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad ska alltid överensstämma med GDPR, och i enlighet med det landsspecifika dataskyddet regler som gäller för OME Medical Education Academy UG. Genom denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade med hjälp av denna dataskyddsdeklaration om de rättigheter de har rätt till.

Som regulator har OME Medical Education Academy UG genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det fullständigaste skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan emellertid i princip ha säkerhetsbrister, så absolut skydd kan inte garanteras. Därför är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss via alternativa medel, t.ex. per telefon.

 1. Definitioner

Dataskyddsdeklarationen för OME Medical Education Academy UG bygger på de villkor som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR). Vårt dataskyddsdeklaration ska vara läsligt och förståeligt för allmänheten, såväl som våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

I denna dataskyddsdeklaration använder vi bland annat följande termer:

 1. a) Personuppgifter

Personuppgifter betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (“registrerad”). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

 1. b) Uppgiftsperson

Uppgiftspersonen är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige som ansvarar för behandlingen.

 1. c) bearbetning

Bearbetning är en operation eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker automatiska metoder, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, återhämtning, konsultation, användning, offentliggörande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

 1. d) Begränsning av bearbetningen

Begränsning av bearbetning är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa sin behandling i framtiden.

 1. e) Profilering

Profilering innebär varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användningen av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter om den fysiska personens prestationer på arbetsplatsen, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser , intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

 1. f) Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en viss registrerad utan att använda ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 1. g) Controller eller controller som ansvarar för bearbetningen

Controller eller controller som ansvarar för behandlingen är den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrå eller annan organ som, ensam eller gemensamt med andra, bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter. När syftet och sätten för sådan behandling bestäms av unions- eller medlemsstatslagstiftningen kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för utnämningen utfärdas genom unions- eller medlemsstatsrätt.

 1. h) Processor

Processorn är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organ som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.

 1. i) Mottagare

Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ, som personuppgifterna avslöjas, oavsett om en tredje part är eller inte. De offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild undersökning enligt unions- eller medlemsstatsrätten får emellertid inte betraktas som mottagare. Behandlingen av dessa uppgifter av de offentliga myndigheterna ska överensstämma med tillämpliga regler om dataskydd enligt bearbetningens syfte.

 1. j) tredje part

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ annat än den registrerade, kontrollen, processorn och personer som, under den direkta myndigheten hos den registeransvarige eller processorn, har rätt att behandla personuppgifter.

 1. k) Samtycke

Samtycke från den registrerade är någon fritt angiven, specifik, informerad och entydig indikation på den registrerades önskemål genom vilken han eller hon genom ett uttalande eller med en tydlig bekräftande handling innebär en överenskommelse om behandling av personuppgifter avseende honom eller henne .

 1. Reglerens namn och adress

Controller i den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

OME Medical Education Academy UG

Friedrichstr. 79

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 3022389981

E-post: [email protected]

Webbplats: www.premedicine-berlin.de

 1. Cookies

Webbsidorna på OME Medical Education Academy UG använder cookies.

Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många kakor innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en teckensträng, genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där kakan lagrates. Detta gör det möjligt för besökta webbplatser och servrar att differentiera den enskilda webbläsaren för datafoten från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan identifieras och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID.

Genom användningen av cookies kan OME Medical Education Academy UG ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en kaka kan informationen och erbjudandenen på vår hemsida optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår hemsida. Den webbplatsanvändare som använder cookies, t.ex. behöver inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen är åtkomst eftersom det tas över av webbplatsen och cookien lagras därmed på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan i en kundvagn i en webbshop. Online-butiken kommer ihåg de artiklar som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och kan därmed permanent neka inställningen av cookies. Vidare kan redan angivna cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara helt användbara.

 1. Registrering på vår hemsida

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på styrelsens webbplats med angivande av personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till regulatorn bestäms av respektive ingångsmask som används för registreringen. De personuppgifter som registreras av den registrerade samlas in och lagras uteslutande för regleringens interna användning och för egna ändamål. Styrenheten kan begära överföring till en eller flera processorer (t ex en pakettjänst) som också använder personuppgifter för ett internt ändamål som kan hänföras till kontrollenheten.

Genom att registrera på regulatorns webbplats, lagras IP-adressen som tilldelats av Internetleverantören (ISP) och används av registreringsdatumet och tidpunkten för registreringen. Lagringen av dessa data sker mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och, om det behövs, för att göra det möjligt att undersöka begåda brott. I så fall är lagringen av dessa data nödvändig för att säkra kontrollenheten. Dessa uppgifter överförs inte till tredje part om det inte finns lagstadgad skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller om överföringen tjänar syftet med straffrättsligt åtal.

Registreringen av den registrerade, med frivillig uppgift om personuppgifter, syftar till att göra det möjligt för den registeransvarige att erbjuda det registrerade innehållet eller tjänster som endast får erbjudas till registrerade användare på grund av den aktuella saken. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som anges under registreringen eller helt att radera dem från registeransvarigas data.

Den registeransvarige ska när som helst tillhandahålla information på begäran till varje registrerad om vilka personuppgifter som lagras om den registrerade. Dessutom ska den registeransvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller uppgift om den registrerade, om det inte finns lagstadgade lagringsförpliktelser. Hela den registeransvariges anställda är tillgänglig för den registrerade i detta avseende som kontaktpersoner.

 1. Prenumeration på våra nyhetsbrev

På webbplatsen för OME Medical Education Academy UG får användarna möjlighet att anmäla sig till vårt företags nyhetsbrev. Den inmatningsmask som används för detta ändamål bestämmer vilken personuppgifter som överförs, liksom när nyhetsbrevet beställs från regulatorn

OME Medical Education Academy UG informerar sina kunder och affärspartners regelbundet genom ett nyhetsbrev om företagserbjudanden. Företagets nyhetsbrev får endast mottas av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevet. Ett bekräftelsemail skickas till den e-postadress som registrerats av en registrerad för första gången för nyhetsbrevsförsändelse, av juridiska skäl, i dubbeloptagningsförfarandet. Denna bekräftelse e-post används för att bevisa om ägaren till e-postadressen som den registrerade är behörig att få nyhetsbrevet.

Under registrering för nyhetsbrevet lagrar vi även IP-adressen till det datorsystem som tilldelats av Internetleverantören (ISP) och används av den registrerade vid registreringstidpunkten samt datum och tid för registreringen. Uppsamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att förstå (möjlig) missbruk av en registrerad e-postadress vid ett senare tillfälle och det tjänar därför syftet med det rättsliga skyddet för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlats in som en del av en registrering för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan abonnenter på nyhetsbrevet informeras per e-post, så länge det är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en registrering i fråga, eftersom det kan vara fallet vid ändringar av nyhetsbrevet, eller i händelse av förändring av tekniska omständigheter.

Det kommer inte att överföras personuppgifter som samlas in av nyhetsbrevet till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den registrerade. Samtycket till lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett för att skicka nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycke finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att avbryta prenumerationen från nyhetsbrevet när som helst direkt på regulatorns hemsida eller att meddela det till regulatorn på ett annat sätt.

 1. Live chatt på webbplatsen

Vår hemsida erbjuder valfritt tillämpning av Tawk.to (en livechattprogramvara från Tawk.to ltd, Old Town, Riga). Genom ett skript integreras chatten i källkoden på amzacademy.org. Genom att använda chatten använder du automatiskt tjänsten av Tawk.to. Uppgifterna som samlas in inkluderar: chatthistorik, IP-adresser till tiden för chatt och ursprungsland. Dessa uppgifter kommer att vidarebefordras till tredje part för skydd och intern statistik. Uppgifterna som samlas in av “Tawk.to Technologies” kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats. Det var inte så mycket som vi kunde prata med. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av data från Tawk.to samt dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet, se Tawk.to: s integritetspolicy: https://www.tawk.to/privacy-policy/

 1. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

Webbplatsen för OME Medical Education Academy UG innehåller information som möjliggör snabb elektronisk kontakt till vårt företag, samt direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress för den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad kontaktar kontrollanten via e-post eller via en kontaktformulär lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överlämnas på frivillig basis av en registrerad till den registeransvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det finns ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje part.

 1. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den registeransvarige ska behandla och lagra personuppgifter hos den registrerade endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagring eller, i den mån det beviljas av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som regulatorn är föremål för till.

Om lagringsformen inte är tillämplig eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, är personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade i enlighet med lagkrav.

 1. Den registrerades rättigheter
 2. a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att få från kontrollanten bekräftelse på huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

 • syftet med behandlingen
 • kategorier av berörda personuppgifter
 • Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att avslöjas, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
 • Om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period.
 • Förekomsten av rätten att begära reglering av eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandling av personuppgifter om den registrerade eller motsägelse mot sökbehandling.
 • Förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet
 • där personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om källan,
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och åtminstone i dessa fall meningsfull information om logiken i fråga samt betydelsen och planerade konsekvenser av sökbehandling för den registrerade.

Vidare ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till åtkomst kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

 1. c) Rätt till rättelse

Varje registrerad person skall ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att utan dröjsmål få registret från den registeransvarige om felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Med hänsyn till syftet med behandlingen ska den registrerade ha rätt att ha slutförda ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.

Om en registrerad önskar utöva denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

 1. d) Rätt till radering (Rätt att glömma)

Varje registrerad person skall ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att få utse personuppgifterna om honom eller henne utan otillbörlig dröjsmål och den registeransvariges skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om något av följande skäl gäller så länge behandlingen inte är nödvändig:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller på annat sätt behandlades.
 • Den registrerade återkallar samtycke till vilket behandlingen är baserad enligt artikel 6.1 ai GDPR eller artikel 9.2 ai GDPR, och om det inte finns någon annan rättslig grund för bearbetningen.
 • Den registrerade motsätter sig behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det finns inga övergripande legitima grunder för behandlingen eller den registrerade motverkar behandlingen enligt artikel 21.2 i GDPR.
 • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att överensstämma med en lagstadgad skyldighet i EU-eller medlemsstatslag som den registeransvarige är föremål för.
 • Personuppgifterna har samlats i samband med erbjudandet om informationssamhällstjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.

Om en av de ovan nämnda skälen gäller och en registrerad önskar begära radering av personuppgifter som lagras av OME Medical Education Academy UG, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos regulatorn. En anställd hos OME Medical Education Academy UG ska omedelbart se till att raderingsförfrågan omedelbart efterlevs.

Om registeransvarig har offentliggjort personuppgifter och enligt artikel 17.1 är skyldig att radera personuppgifterna ska den registeransvarige, med hänsyn till tillgänglig teknologi och kostnader för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra registeransvariga behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt radering av sådana registeransvariga av länkar till eller kopiering eller replikering av dessa personuppgifter, såvitt inte behandling krävs. En anställd hos OME Medical Education Academy UG kommer att vidta nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

 1. e) Rätt att begränsa bearbetningen

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att få från den registeransvarige begränsningen av bearbetningen där något av följande gäller:

 • Nödvändigheten av personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade, under en period som gör det möjligt för kontrollen att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
 • Bearbetningen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifter och begär istället begränsningen av användningen i stället.
 • Kontrollenheten behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.
 • Den registrerade har gjort invändningar mot bearbetning enligt artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på kontrollen av om den registeransvariges legitima grunder överrätter den registrerades.
 • Om en av ovannämnda villkor är uppfyllda och en registrerad önskar begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras av OME Medical Education Academy UG, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos regulatorn. Medarbetaren i OME Medical Education Academy UG kommer att ordna begränsningen av behandlingen.
 1. f) Rätt till dataöverföring

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren, för att få personuppgifter om honom eller henne, som lämnades till en registeransvarig, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Han eller hon har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan kontrollant utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, så länge behandlingen är grundad på samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller punkt a) i artikel 9.2 i GDPR eller på ett kontrakt enligt artikel 6.1 b i GDPR, och bearbetningen genomförs med automatiska medel så länge som Behandlingen är inte nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av officiell myndighet som är ansvarig för kontrollanten.

Vid utövandet av hans eller hennes rätt till dataöverföring enligt artikel 20.1 i GDPR ska den registrerade ha rätt att få personuppgifter som sänds direkt från en kontrollant till en annan, om det är tekniskt möjligt och när det inte gör det negativt påverka andras rättigheter och friheter.

För att försäkra sig rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta någon anställd hos OME Medical Education Academy UG.

 1. g) Rätt till invändning

Varje registrerad person skall ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren att när som helst, mot bakgrund av sin eller hennes speciella situation invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne, som grundar sig på punkt e eller f ) i artikel 6.1 i GDPR. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.

OME Medical Education Academy UG ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som bryter mot den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för etablering, övning eller försvar av rättsliga krav.

Om OME Medical Education Academy UG behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade protesterar mot OME Medical Education Academy UG till behandlingen för direkt marknadsföring, kommer OME Medical Education Academy UG inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne av OME Medical Education Academy UG för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål med anledning av sin specifika situation till artikel 89.1 i GDPR, om inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförts av hänsyn till allmänintresset.

För att utöva rätten till invändning kan den registrerade kontakta någon anställd hos OME Medical Education Academy UG. Dessutom är den registrerade fritt i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58 / EG, att använda sin rätt att göra invändningar på automatiska sätt med hjälp av tekniska specifikationer.

 1. h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren att inte omfattas av ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättsverkningar för honom eller henne eller på liknande sätt påverkar honom eller henne, så länge beslutet (1) är inte nödvändig för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en datakontrollant eller (2) inte är auktoriserad enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som den registeransvarige är föremål för och som också ligger ner lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller (3) inte bygger på den registrerade uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för ingående eller utförande av ett avtal mellan den registrerade och en registeransvarig, eller (2) den är baserad på den registrerades uttryckliga samtycke ska OME Medical Education Academy UG genomföra lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att erhålla mänsklig intervention hos den registeransvarige, för att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utöva sina rättigheter avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos OME Medical Education Academy UG.

 1. i) Rätt att återkalla samtycke om dataskydd

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter.

Om den registrerade vill utnyttja rätten att återkalla samtycket kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos OME Medical Education Academy UG.

 1. Dataskydd för ansökningar och ansökningsförfaranden

Den registeransvarige ska samla och behandla personuppgifter för sökande i syfte att behandla ansökningsförfarandet. Bearbetningen kan också utföras elektroniskt. Detta gäller i synnerhet om en sökande skickar motsvarande ansökningsdokument per e-post eller via en webbformulär på webbplatsen till den registeransvarige. Om den registeransvarige slutar ett anställningsavtal med en sökande lagras de inlämnade uppgifterna för att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagkraven. Om inget anställningsavtal ingås med kontrollanten av sökanden, ska ansökningsdokumentet automatiskt raderas två månader efter det att vägran om anmälan har anmälts, förutsatt att ingen annan legitim intressen hos den registeransvarige motsätter sig raderingen. Annat berättigat intresse för detta förhållande är t.ex. en bevisbörda i ett förfarande enligt den allmänna likabehandlingslagen (AGG).

 1. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av FacebookPå denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter i företaget Facebook. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en plats för sociala möten på Internet, ett internetgemenskap som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook tillåter sociala nätverk användare att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverk genom vänförfrågningar.

Operationsföretaget Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en person bor utanför Förenta staterna eller Kanada, är kontrollanten Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på denna internetwebbplats, som drivs av regulatorn och i vilken en Facebook-komponent (Facebook plugin-moduler) integrerades, är webbläsaren på datateknets informationsteknologi system automatiskt uppmanas att ladda ner visning av motsvarande Facebook-komponent från Facebook via Facebook-komponenten. En översikt över alla Facebook-plugin-program kan nås på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Under det här tekniska förfarandet görs Facebook uppmärksam på vilken specifik underwebbplats av vår webbplats som besökaren besökte.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook, upptäcker Facebook varje uppringning till vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsens längd på vår hemsida – vilken specifik webbplats på vår Internet Sidan har besökts av den registrerade. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och är associerad med den registrerades Facebook-konto. Om den registrerade klickar på en av de Facebook-knappar som är integrerade i vår hemsida, t.ex. “Gilla” -knappen, eller om den registrerade skickar en kommentar, matchar Facebook den här informationen med den personliga Facebook-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

Facebook mottar alltid via Facebook-komponenten information om ett besök på vår webbplats av den registrerade, när den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook under tiden för uppringningen till vår webbplats. Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om sådan överföring av information till Facebook inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.

Datasäkerhetsriktlinjen som publiceras av Facebook, som finns tillgänglig på https://facebook.com/about/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter via Facebook. Dessutom förklaras det där vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades privatliv. Dessutom är olika konfigurationsalternativ tillgängliga för att eliminera dataöverföring till Facebook. Dessa applikationer kan användas av den registrerade för att eliminera en dataöverföring till Facebook.

 1. Bestämmelser om dataskydd om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På denna webbplats har kontrollanten integrerat komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webanalys är samling, samling och analys av data om besökarnas uppförande på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat uppgifter om den webbplats från vilken en person har kommit (den så kallade referenten), vilka undersidor som besöktes, eller hur ofta och under vilken tid en undersida visades. Webbanalys används huvudsakligen för optimering av en webbplats och för att utföra en kostnads-nyttoanalys av Internet-reklam.

Operatören av Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

För webbanalys via Google Analytics använder regulatorn programmet _gat. _anonymizeIp”. Med hjälp av denna ansökan förkortas IP-adress för den registrerades Internetanslutning av Google och anonymiseras när de kommer åt våra webbplatser från en EU-medlemsstat eller en annan avtalsslutande stat till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder de samlade uppgifterna och informationen bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats och att tillhandahålla onlinerapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser och att tillhandahålla andra tjänster avseende användningen av vår webbplats för oss.

Google Analytics placerar en cookie på den registrerade informationsteknologisystemet. Definitionen av cookies förklaras ovan. Med inställningen av cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och i vilken en Google Analytics-komponent integrerades, kommer Internet-webbläsaren på datateknologins system automatiskt att skicka data via Google Analytics-komponent i syfte att annonsera online och avveckla provisioner till Google. Under det här tekniska förfarandet får företaget Google kunskap om personlig information, såsom den registrerades IP-adress, som bland annat tjänar Google för att förstå besökarnas och klickens ursprung och därefter skapa uppgörelser för kommissionen.

 1. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av Google-AdWords

På denna webbplats har regulatorn integrerat Google AdWords. Google AdWords är en tjänst för Internet-annonsering som gör det möjligt för annonsören att placera annonser i Google-sökmotorresultat och Googles annonsnätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att fördefiniera specifika sökord med hjälp av vilka en annons på Googles sökresultat först visas då användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordssökande sökresultat. I Googles annonseringsnät distribueras annonserna på relevanta webbsidor med hjälp av en automatisk algoritm, med hänsyn till de tidigare definierade sökorden.

Verksamhetsbolaget för Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att inkludera relevant annonsering på tredje parts webbplatser och i sökmotorns resultat från sökmotorn Google och en inläggning av tredjepartsannonsering på vår webbplats.

Om en registrerad når vår webbplats via en Google-annons, läggs en konverteringskaka in på datatekniken för den registrerade via Google. Definitionen av cookies förklaras ovan. En konverteringskaka förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Om kakan inte har gått ut används konverteringskakan för att kontrollera om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett onlinebutikssystem, hämtades på vår hemsida. Genom konverteringskakan kan både Google och regulatorn förstå huruvida en person som nått en AdWords-annons på vår webbplats genererade försäljning, det vill säga genomförd eller avbruten en försäljning av varor.

Den data och information som samlas in genom användningen av konverteringskakan används av Google för att skapa besökstatistik för vår webbplats. Besöksstatistiken används för att bestämma det totala antalet användare som har delgivits via AdWords-annonser för att kontrollera framgången eller misslyckandet för varje AdWords-annons och att optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan identifiera den registrerade.

Konverteringskakan lagrar personlig information, t.ex. de Internet-sidor som besökaren besökte. Varje gång vi besöker våra webbsidor skickas personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, enligt ovan, med hjälp av en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att placera en konverteringskaka på datasystemets datatekniska system. Dessutom kan en cookieuppsättning av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Den registrerade har möjlighet att invända mot den intressebaserade annonsen från Google. Därför måste den registrerade få åtkomst från var och en av webbläsarna som använder länken www.google.de/settings/ads och ange önskade inställningar.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.

 1. Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av YouTube

På denna webbplats har regulatorn inbyggda komponenter på YouTube. YouTube är en internetvideoportal som gör att videoutgivare kan ställa in videoklipp och andra användare kostnadsfritt, vilket också ger gratis visning, granskning och kommentar till dem. YouTube tillåter dig att publicera alla typer av videor, så att du kan få tillgång till både fullfilmer och tv-sändningar, liksom musikvideor, släpvagnar och videor som görs av användare via internetportalen.

Verksamhetsbolaget till YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, som drivs av regulatorn och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) integrerades, uppmanas webbläsaren på datateknets informationsteknologisystem automatiskt för att ladda ner en visning av motsvarande YouTube-komponent. Ytterligare information om YouTube kan erhållas på https://www.youtube.com/yt/about/en/. Under det här tekniska förfarandet får YouTube och Google kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökaren besökte.

Cookies används för att lagra personlig information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomsten gjordes och hur ofta besöket på vår webbplats gjorts av den registrerade. Vid varje besök på vår webbplats kommer sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, att överföras till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan, som ovan angivits, förhindra att cookies ställs in via vår hemsida när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Google Analytics från att ställa in en cookie på den registrerades datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics, när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.

Om den registrerade är inloggad på YouTube, erkänner YouTube varje uppringning till en undersida som innehåller en YouTube-video, vilken specifika undersida på vår webbplats besökte den registrerade. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas respektive registrerade YouTube-konto.

YouTube och Google kommer att få information via den YouTube-komponenten som den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade vid inloggningen till vår webbplats loggas in på YouTube. Detta sker oberoende av om personen klickar på en YouTube-video eller inte. Om en sådan överföring av denna information till YouTube och Google inte är önskvärd för den registrerade kan leveransen förebyggas om den registrerade loggar av från sitt eget YouTube-konto innan en uppringning till vår webbplats görs.

YouTubes bestämmelser om dataskydd finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/, tillhandahålla information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

 1. Verwendung von Google Maps

Diese Webseite verwendet das Produkt Google Maps från Google Inc. Durch Nutzung dieser Webseite erklären Sie mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc, deren Vertreter sowie Dritter einverstanden.

Dina Nutzungsbedingungen von Google Maps hittar dig som “Nutzungsbedingungen von Google Maps”.

 1. Rättslig grund för behandlingen

Konst. 6 (1) tänd. en GDPR fungerar som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är part, vilket exempelvis är fallet när bearbetningsoperationer är nödvändiga för leverans av varor eller att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen baserat på artikel 6.1 lit. b GDPR. Detsamma gäller sådana behandlingar som är nödvändiga för att genomföra förhandlingsåtgärder, till exempel vid undersökningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag föremål för en laglig skyldighet enligt vilken behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att skatteförpliktelser uppfylls, är behandlingen baserad på Art. 6 (1) tänd. c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt för att skydda den registrerades livsintressen eller en annan fysisk person. Detta skulle exempelvis vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part.

Då skulle behandlingen vara baserad på Art. 6 (1) tänd. d GDPR. Slutligen kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR. Denna rättsliga grund används för bearbetning som inte omfattas av någon av ovanstående rättsliga grunder, om bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som bolaget eller tredje part förfogar över, utom då intressena överträtts av intressena eller grundläggande rättigheter och friheter hos den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är en kund hos den registeransvarige (skäl 47, mening 2 GDPR).

 1. De legitima intressen som kontrollanten eller en tredje part åtar

Där behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR Vårt legitima intresse är att utföra vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägares välbefinnande.

 1. Period för vilken personuppgifterna ska lagras

Kriterierna för att bestämma lagringsperioden för personuppgifter är respektive lagstadgad kvarhållningsperiod. Efter utgången av denna period raderas motsvarande data rutinmässigt, så länge det inte längre är nödvändigt för att kontraktet fullgörs eller kontraktet påbörjas.

 1. Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgade eller avtalsenliga krav Krav som krävs för att ingå kontrakt Den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter möjliga följder av misslyckande att tillhandahålla sådan information

Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t ex information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal om att den registrerade ger oss personuppgifter, vilka senare måste behandlas av oss.

 Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag tecknar avtal med honom eller henne. Den icke-tillhandahållande av personuppgifter skulle få till följd att kontraktet med den registrerade inte kunde ingås. Innan personuppgifter tillhandahålls av den registrerade måste den registrerade kontakta någon anställd. Arbetstagaren förtydligar den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller kontrakt eller är nödvändig för ingående av kontraktet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifter och konsekvenserna av att de personliga personuppgifterna inte är avsedda data.

 1. Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Som ansvarigt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna sekretesspolicy har genererats av generalsekreteraren för skydd av personuppgifter för externa dataskyddspersonal som har utvecklats i samarbete med advokaterna för mediarätt från WBS-LAW.

Close Menu