Pre Med-kurs för att studera medicin utomlands

Begär ett samtal tillbaka och starta dina ansökningar till medicinskolan.

Pre Med-kurs för att studera medicin utomlands

Kontakta oss för mer information om dina möjligheter:

Pre Med-kurs för att studera medicin utomlands

Börja din resa mot en framgångsrik karriär inom medicin

Om Pre Med-kursen

Berlin Medical Academys engelskspråkiga Pre Med-kurs har strategiskt utvecklats och baserats på de akademiska kraven för antagningsprov till över 40 medicinska universitet i 11 olika EU-länder, samt universiten i USA och Sverige. Vi finns här för att förbereda dig inför ditt medicinska universitets antagningsprov, samtidigt som vi förbereder dig inför ditt första år på medicinutbildningen. Därmed får du en rejäl fördel när du påbörjar din karriär inom medicin. 

Vår Pre-Med kurs sträcker sig över 12, 21 eller 24 veckor och inkluderar lektioner i biologi, allmänkemi, organisk kemi, matematik, fysikanatomi och kognitiva färdigheter. Alla lektioner undervisas av professionella handledare. Lektionerna kompletteras med självstyrda studier där studenter förväntas bredda sina kunskaper och fördjupa sig inom de ämnen som lektionerna tagit upp, bland annat genom vidare läsning.

Med vår återbetalningsgaranti kan du lugnt ta dina första steg mot en karriär inom medicin, medveten om att din investering kommer löna sig. Vi har en sådan stor tilltro till våra skickliga lärare, vår strategiska kursplan och utexaminerade studenters resultat att vi gladeligen erbjuder en garanti. Eftersom våra studenter är så väl förberedda inför sina antagningsprov har vi dock hittills aldrig haft någon student som krävt en återbetalning.

Många svenska studenter upptäcker att det har blivit allt svårare att bli antagen till en utbildning i medicin på ett svensk universitet. Det råder hög konkurrens för få platser. Att studera medicin utomlands på engelska har därmed blivit ett allt populärare alternativ. Det ger studenter en kulturell upplevelse och en smidigare ansökningsprocess. 

Genom att studera medicin utomlands på engelska kan du få samma högkvalitativa utbildning som i Sverige, allt medan du uppfyller din dröm om att studera medicin. 

Förbered dig inför ditt individuella antagningsprov till ett universitet utomlands

Vi kan hjälpa dig att nå din fulla potential på ditt antagningsprov i medicin för att bli antagen vid ett universitet utomlands. Då kommer du kunna studera medicin, odontologi eller veterinärmedicin på engelska i länder såsom Ungern, Bulgarien, Polen, Lettland, Rumänien, Slovakien, Kroatien, Litauen, Cypern och Tjeckien. 

Förbered dig inför BMAT

Berlin Medical Academys engelskspråkiga Pre Med-kurs är utformad för att förbereda dig inför din BMAT. BMAT, eller BioMedical Admissions Test, används av universitet för att testa din potential att framgångsrikt klara din utbildning i medicin. Testet integrerar flervals-problemlösning, kritiskt tänkande och skriftliga frågor i ämnena vetenskap och matematik. BMAT utgör en del av antagningsprocessen till universitet i Storbritannien, såsom Oxford, Cambridge, Edinburgh och London. Det används dessutom av universitet i Ungern, Kroatien och Nederländerna. 

Förbered dig inför IMAT

International medical Admissions test, eller IMAT, är det antagningsprov som används av alla italienska medicinskolor som erbjuder engelskspråkiga utbildningar, detta för att testa din lämplighet för att studera medicin. Detta är ett flervalstest som baseras på problemlösning, dataanalys, generell och vetenskaplig kunskap. testet äger rum i september varje år. Se till att du är fullt förbered inför din ansökan till ett italiensk universitet genom att ta Berlin Medical Academys engelskspråkiga Pre Med-kurs. Vår krus har tagits fram med IMAT-kursplanen i åtanke. IMAT krävs för universitet i städer såsom Bologna, Milano, Rom, Napoli, Bari och Pavia. 

Förbered dig inför SAT i biologi, kemi och fysik

SAT (Standard Assessments Tests) används ofta som antagningsprov till universitet. SAT i biologi, kemi och fysik är extra tillämpliga för en utbildning i medicin. Testen är designade för att bedöma om du är redo att studera på universitetsnivå och kräver en bred kunskap inom de vetenskapliga ämnena.  Vår Pre Med-kurs är skräddarsydd för att förbereda dig inför SAT-testen så du kan känna dig trygg med att du har all den nyckelkunskap som krävs. 

Förbered dig inför MCAT

Medical College Admission Test (MCAT) är ett databaserat antagningsprov för blivande medicinstudenter vid universitet i USA, Australien, Kanada och Karibien. Testet gäller för de som vill ansöka om en fyraårig MD-utbildning via ett Graduate Entry Program. Genom att tillgodoräkna din nuvarande kandidatexamen får du snabbare en examen i medicin. Detta stora test är utformad för att utvärdera dina färdigheter inom problemlösning, kritiskt tänkande, analys och vetenskaplig kunskap. Se till att du känner dig redo och självsäker inför ditt MCAT-test genom att ta en Pre Med-kurs hos Berlin Medical Academy. 

Fördelarna med att läsa en Pre Med-kurs hos Berlin Medical Academy är:

Enkel antagning till utbildning: Pre-Med kursen på Berlin Medical Academy täcker mycket av innehållet på den första terminen när du studerar medicin utomlands, förutom att förbereda dig för antagningsprovet

Certifikat efter avslutad Pre-Med kurs: Certifikatet erkänns av många medicinska universitet i EU och Storbritannien.

BMAT, IMAT, SAT och MCAT: Vi täcker alla ämnen som ingår i dessa omfattande antagningsprov.  

Engelskt undervisningsspråk: Främjar språkkunskaper för de med ett annat modersmål än engelska; den ideala förberedelsen inför studier i såväl hemlandet som utomlands.

Smidig ansökningsprocess: Vi erbjuder hjälp inför din ansökningsprocess och arrangemangen runt ditt antagningsprov till över 40 medicinska universitet runt om i Europa.

Kurs:

Berlin Medical Academys engelskspråkiga Pre Med-kurs pågår under 12 till 24 veckor. Lektionerna hålls 3 – 4 dagar i veckan, 4 – 5 timmar per dag. Dessutom tillkommer det över 1 000 timmar av självstudier, över 10 000 läxfrågor och 40 simuleringsövningar. Studenter har också möjlighet att ta en mer komprimerad intensivkurs, med en varaktighet på 12 veckor.

För att bättre förbereda dig för schemat på ditt blivande medicinska universitet, är självstudietiderna utformade för att fördjupa den kunskap som erhållits under föreläsningar, samt förbereda dig inför kommande tentor i medicin. Våra lärare finns tillgängliga för att stötta dig utanför klassrummet.

Ämne:

Pre Med-kursen består av fem ämnen, utöver laborationer.

 • Kemi – organisk kemi, oorganisk kemi, introduktion till biokemi
 • Biologi – evolution, cellbiologi, genetik
 • Fysik – mekanik, elektricitet, optik, ljus och vågor och biofysik
 • Anatomi – människokroppssystemen
 • Matematik – storleksordning, procentberäkning, logaritmer, geometri, koncentrationsberäkning
 • Laboratoriedagar – kemi och biologi

Studentens engagemang inkluderar även:

 • Upp till 30 provtentor och avslutande examinationer
 • 10 – 12 muntliga presentationer
 • Över 10 000 läxfrågor
 • 40 simuleringsövningar
 • Deltagande i små klasser på upp till 25 studenter
 • Cirka 1 000 självstudietimmar
 • Cirka 20 laboratorietimmar (anatomi, biologi och kemi)

Slutbetyget består av:

 • Hemläxor och provtentor
 • Muntliga presentationer 
 • Muntliga och skriftliga tentor 

Studenter klarar kursen om slutresultatet är minst 70%. Studenter förväntas delta på minst 90% av alla lektioner.

(Detta är endast ett urval av den mycket mer omfattande kursplanen)

Biologi:

 • Struktur och funktion hos stora biologiska molekyler: Polymers mångfald, proteiner, kolhydrater, lipider, nukleinsyror
 • Cellytestrukturer: Binär klyvning och konjugering i bakterier, Motilitet, Intern organisation och DNA (nukleoid, plasmider)
 • Eukaryotisk cellstruktur och funktion: Cytoskelett, Plasmamembran, Kompartmentalisering, Endomembransystem: Endoplasmisk retikulum, Golgiapparaten och Lysosomer, Nukleären, Ribosomer, Mitokondrier
 • Cellkommunikation: Cellförbindelser, Lokal och avlägsen distanssignalering, Stadier för cellsignalering, Kemiska budbärare, Receptorer
 • Cellcykel: Mitos och meios, Cellulär oganisering av genetiskt material, Fas av cellcykel, Den mitotiska spindeln, Cytokinesis, Stadierna av mitos och meios, En jämförelse av mitos och meioser, Ursprung av genetisk variation bland avkommor
 • Cellulär andning och fermentering: Kataboliska vägar och produktion av ATP, Stegen av cellulär andning (glykolys, oxidation, citronsyrecykel, oxidativ fosforylering), Typ av fermentering, Anaerob andning
 • Virus: Virala sjukdomar, Emergerande virus, Virusstruktur, Allmänna egenskaper hos virusreplikationscykler, Viroids och prioner
 • Bakterier och Archaea: Motility. Intern organisation. Reproduktion och anpassning. Diverse näringsmässig och metabolisk anpassning – syre och kväveomsättning, samarbete. Rollen i biosfären (kemisk återvinning, ekologiska interaktioner). Gynnsamma och skadliga effekter av prokaryoter på människor.
 • Protister: Strukturell och funktionell mångfald i protister, protektorens roll i ekologiska samhällen
 • Svampar: Näring och ekologi. Praktisk användning av svampar, Kroppsstruktur, Sexuell och asexuell reproduktion, Svampar som patogener
 • Kromosomal och molekylär grund för arv: DNA som genetiskt material, strukturell modell av DNA, Den kromosomala grunden för kön, Ärftlighet av X- och Y-bundna gener, Alternering av kromosomtal och struktur, Mänskliga störningar på grund av kromosomal växling, Ärftlighet av organellgener, kromosomernas struktur
 • Genetiska mekanismer: Genetisk kod; Flödet av genetisk information; Replikation: basparning till en mallstam, syntes av nya DNA-strängar; Transkription: molekylära komponenter i transkription, posttransskriptionella modifiieringar (växelverkan av mRNA-ändar, RNA-splitsning); Översättning: molekylära komponenter i processen; Byggande av polypeptid; Typ av mutationer, Reglering av genuttryck (promotorer, transkriptionsfaktorer)
 • Vävnader och kroppsmembran: Struktur och fysiologi av: bind-, muskel-, epitel- och nervvävnad; serösa, slemhinniga, synoviala och kutana membran.

Anatomi:

 • Sinnen: Hörsel och jämvikt. Visuell uppfattning. Smak. Lukt. Typer av sensoriska receptorer.
 • Nervsystemet: Organisation av nervsystemet. Det centrala nervsystemet. Organisationen av mänsklig hjärna. Perifert nervsystem: Motoriskt och autonomt nervsystem. Glia. Blog-hjärnbarriär. Sjukdomar i nervsystemet.
 • Neuroner, synapser och signalering: Neuroners struktur och funktion. Vila och handlingspotential. Genomförande av åtgärdspotentialer. Postsynaptisk potential. Signalsubstanser.
 • Hormoner och endokrina system: Intercellulär kommunikation. Endokrina vävnader och organ. Kemiska klasser av hormoner. Multipla effekter av hormoner. Enkla hormonvägar. Återkopplingsreglering.
 • Immunförsvar. Medfödd och adaptiv immunitet: Antigen. Antikropp. Det humorala immunsvaret. Det cellmedierade immunsvaret. Inflammatoriskt svar. Immunologiskt minne. Allergier. Immunisering (vaccination).
 • Kardiovaskulärt system: Organisation av humant cirkulationssystem. Hjärtat och hjärtats rytmiska takt. Blodkärlens struktur och funktion. Blodtryck. Blodsammansättning och funktion.
 • Andningsorgan: Organisation av andningsorganen hos människor. Negativ tryckandning. Hemoglobin.
 • Matsmältningssystemet och näring: Viktiga näringsämnen. Kostbrister. Organisation av matsmältningssystemet. Kemisk matsmältning i matsmältningssystemet. Dental anpassning.
 • Mänsklig reproduktion och utveckling: Kvinnlig och manlig reproduktiv anatomi. Hormonell kontroll av reproduktionssystemet. Gametogenes. Uppfattning. Embryonisk utveckling. Födelse.
 • Osmoregulering och utsöndring: Utsöndringsorgan. Njurstruktur. Nephron organisation och funktion. Njurfunktion, vattenbalans och blodtryck.

Kemi:

 • Atomer: Element och atomnummer, isotoper och atomvikt.
 • Det periodiska systemet: Periodiska systemet och vissa egenskaper hos olika grupper, Elektronisk struktur av atomer och elektronkonfigurationer, Elektronkonfigurationer och det periodiska bordet, Electronpunktsymboler.
 • Joniska föreningar: Oktetregeljoner och jonbindningar, Periodiska egenskaper, jonformationsformler, namngivning av jonföreningar, Några egenskaper hos jonföreningar, H + och OH-joner: en introduktion till syror och baser
 • Molekylära föreningar: Kovalenta bindningar och det periodiska systemet, Multipla kovalenta bindningar och koordinatkovalenta bindningar, Egenskaper hos molekylära föreningar, Molekylformler och Lewisstrukturer, Polära kovalenta bindningar och elektronegativitet, polära molekyler, Benämning av binära molekylära föreningar, Klassificering och balansering av kemiska reaktioner, Klasser av kemiska reaktioner, Kemiska ekvationer och balansering av kemiska ekvationer, syror, baser och neutraliseringsreaktioner, Redoxreaktioner
 • Mole and Mass Relationer: Mole och Avogadros nummer, Gram-Mole-omvandlingar
 • Reaktionshastigheter och kemisk jämvikt: Endoterma och exoterma kemiska reaktioner, Faktorer som påverkar kemiska reaktionshastigheter, Kemisk jämvikt, Jämviktskonstanter
 • Kärnkemi: Radioaktivitet, radioaktiv halveringstid
 • Fysiska kvantiteter: Metriska enhetssystem, Metriska längdenheter,, Metriska massenheter, Metriska volymenheter, Betydande siffror
 • Grundläggande kemiska lagar: Lag för bevarande av massa, Lag för bestämda proportioner, Lag för flera proportioner
 • Kemiska beräkningar: Molekoncept och kemiska formler, Beräkningar med kemiska ekvationer, Beräkningar med volym och koncentration
 • Lösningar: Blandningar och lösningar, koncentrationsenheter, utspädning i lösningar: elektrolyter
 • Syror och baser: Syror och baser i vattenlösning, några vanliga syror och baser, Brønsted-Lowry-definitionen av syror och baser, syredissociationskonstanter. Syra- och basstyrka, Några vanliga syrabasreaktioner, surhet och basicitet av saltlösningar
 • Buffertar: Mätning av surhet i vattenlösning: pH, buffertlösningar, titrering
 • Introduktion till organisk kemi: Alkaner: Organiska molekylers natur, Organiska molekylers struktur: alkaner och deras isomerer, Teckning organiska strukturer, Former av organiska molekyler, Alkaners namn, Alkaners egenskaper, Alkaners raktioner.
 • Cycloalkaner: Ritning och benämning cykloalkaner
 • Alkener och Alkyner: Alkener och alkyner, Benämning av alkener och alkyner, Alkenernas struktur: Cis-trans-isomer, Egenskaper av alkener och alkyner, Typer av organiska reaktioner, Reaktioner av alkener och alkyner
 • Aromatiska föreningar: Alkenpolymerer, Aromatiska föreningar och bensenstruktur, Benämning av aromatiska föreningar, Reaktioner av aromatiska föreningar
 • Alkoholer: Vissa vanliga alkoholer, Benämning av alkoholer, egenskaper hos alkoholer, alkoholens surhet, reaktioner av alkoholer
 • Fenoler: Några vanliga fenoler, sura fenoler
 • Vissa föreningar med syre-svavel eller en halogen: etrar, tioler och disulfider, halogenhaltiga föreningar
 • Aminer: Egenskaper hos aminer, Heterocykliska kväveföreningar, Amines basicitet
 • Aldehyder: Karbonylgruppen, Benämning av aldehyder, egenskaper hos aldehyder, några vanliga aldehyder, oxidation av aldehyder, reduktion av aldehyder
 • Ketoner: Benämning av ketoner, Egenskaper för ketoner, Vissa vanliga ketoner, Reduktion av ketoner
 • Karboxylsyra och deras derivat: egenskaper och namn, några vanliga karboxylsyror, karboxylsyror, karboxylsyror reaktioner: ester- och amidbildning, hydrolys av estrar och amider
 • Aminosyror och proteiner: Aminosyrastrukturer, Syra-basegenskaper hos aminosyror, Kemiska egenskaper hos proteiner
 • Enzymer och vitaminer: Katalys av enzymer, Hur enzymer fungerar, Vitaminer och mineraler
 • Kolhydrater: Klassificering av kolhydrater, D- och L-familjerna av sockerarter: Ritning av sockermolekyler, Struktur av glukos, Disackarider, Maltosstruktur, Några viktiga polysackarider, Egenskaper för kolhydrater
 • Lipider: Struktur och klassificering av lipider, Fettsyror och deras estrar, Egenskaper för fetter och oljor
 • Nukleinsyror och proteinsyntes: DNA, kromosomer och gener; Sammansättning av nukleinsyror; Strukturen av nukleinsyrakedjor; Basparning i DNA: Watson-Crick-modellen

Fysik:

 • Dynamik: Kraft, massa, Newtons första, andra och tredje lag. Fria kroppsdiagram; Kontaktkrafter: normal kraft och friktionskraft; Linjär momentum, impuls, bevarande av momentum; Elastiska och oelastiska kollisioner, centrum för massa, translationell rörelse
 • Elektriska strömmar: Elektrisk ström; Ohms lag, elektriskt motstånd och motståndare. Elkraft; EMF och terminalspänning; Motståndare i serie och parallell, Kirchhoffs regler
 • Elektriskt fält: Elektrisk laddning, statisk elektricitet, inducerad laddning, elektriskt fält, fältledningar, elektrisk potential, likvärdiga linjer, spänning; Coulombs lag; Elektriskt fält, ledare och dielektrik, laddningsfördelning; Kapacitans, lagring av elektrisk energi, kondensatorer i serie och parallellt.

Ta reda på mer att komma in i medicinska skolan

BEGJÄNNA EN ÅTERBALD FRÅN VÅRT LAG.

Copyright © 2021 OME Medical Education Academy UG (haftungsbeschränkt), All rights reserved | Tel:+49 3022389981 | Berlin Medical Academy | Leipziger Platz 15. (5th Floor), 10117 Berlin | Privacy Policy | Privacy Center | Imprint | T&C
Close Menu